Hytaý Çig tiggo ätiýaçlyk şaýlary üçin ätiýaçlyk şaýlary tormoz deprek öndüriji we üpjün ediji |DEYI
  • head_banner_01
  • head_banner_02

Çig tiggo ätiýaçlyk şaýlary üçin ätiýaçlyk şaýlary tormoz deprek

Gysga düşündiriş:

Tormoz deprekiniň esasy görnüşi, monta on üstündäki deşikler bilen deprek şekilli.Tormoz deprekiniň iş ýüzügi, adatça tigir merkezi bilen gurlandan soň rulman deşiginiň ýerleşişi bilen tamamlanýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt ady Tormoz deprek
Gelip çykan ýurdy Hytaý
Bukja Çeri gaplamak, bitarap gaplamak ýa-da öz gaplamak
Kepillik 1 ýyl
MOQ 10 toplum
Arza Awtoulag bölekleri
Mysal tertibi goldaw
port Islendik Hytaý porty, wuhu ýa-da şanhaý iň gowusydyr
Üpjünçilik mümkinçiligi 30000 set / aý

“Chery tiggo” gorag enjamlary “Chery tiggo” tormozlamak, tigir we teker tormoz ulgamyna degişlidir.Daşarky dünýäni (esasanam ýol) belli bir derejede mejbury tormozlamak üçin ulagyň käbir böleklerine (esasanam tigirler) belli bir güýç sarp etmek üçin ulagda ýörite enjamlardyr.Esasy garnituralar öň tormoz paneli, öňdäki amortizator, yzky tormoz paneli, polat halka, ABS nasosy we arka oky, ABS datçigi, duralga tormoz kabeli, öň pru springina, yzky tormoz silindri, yzky pru springina, top kapas örtügi, öň amortizator buferi blok, el tormoz paneli, çarçuwanyň öňündäki amortizator tozan örtügi, ýarym şah ýagy möhüri, öň stabilizator çybyk kiçi birleşdiriji çybyk, öň zarba sorujy tozan örtügi, yzky tormoz deprek, öň tormoz silindr, öň zarba sorujy, yzky aşaky gol, öň tormoz pad , yzky amortizator, aşaky gol rezin örtük, öň tormoz silindr, yzky tigir ok kellesi, aşaky gol topy, tormoz çyrasy, yzky tormoz paneli, öň tormoz paneli, yzky tormoz diski, öň zarba sorujy podşipnik, ABS yzky tigir datçigi, tigirli jaý, yzky tigir merkezi kapas ýeňi, ätiýaçlyk tigir örtügi, yzky tormoz diski, teker basyş datçigi, öň düwme, aşaky el topy bogun, öň tigir ok kellesi, öň aşaky gol topy, yzky tigir merkezi, öň tigir aýlawy, öň rul düwme, öň stabilizator bar rezin ýeň, Öň ýokarky swing goly, yzky amortizator ýadrosy we ş.m.
“Chery tiggo” tormoz ulgamynyň wezipesi, hereket edýän ulagy sürüjiniň talaplaryna laýyklykda haýallatmak ýa-da zor bilen saklamak;Durulan ulag duralgasyny dürli ýol şertlerinde durnukly ediň (şol sanda rampada);Aşakda hereket edýän awtoulaglaryň tizligini durnukly saklaň.“Chery tiggo” awtoulagynyň tormoz täsiri diňe awtoulagyň hereket edýän ugruna ters tarapda hereket edýän daşarky güýçler bolup biler we bu daşarky güýçleriň ululygy tötänleýin we gözegçiliksiz bolup biler.Şonuň üçin ýokardaky funksiýalary ýerine ýetirmek üçin awtoulagda birnäçe ýörite enjam oturdylmalydyr.
“Chery tiggo” gorag enjamlaryny gurnamagyň wezipeleri: 1. Esasy wezipe, käbir topragyň bedene ýa-da adamlara pytramagynyň öňüni almakdyr, netijede beden ýa-da adamlar görünmeýär.2. Topragyň çekiji çybyklara we top bogunlaryna sepilmeginiň öňüni alyp biler, netijede wagtyndan öň pos bolýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň