Hytaýyň asyl zawody Chery QQ ätiýaçlyk şaýlary Wagtlaýyn guşak öndüriji we üpjün ediji |DEYI
  • head_banner_01
  • head_banner_02

Asyl zawod Çeri QQ ätiýaçlyk şaýlary Wagt kemeri

Gysga düşündiriş:

Wagtlaýyn kemer krank miline birikdirilip, kabul ediş we tükenik wagtynyň takyklygyny üpjün etmek üçin belli bir geçiriş gatnaşygy bilen gabat gelýär.Maşyn sürmek üçin dişli ýerine kemer ulanyň, sebäbi kemeriň sesi pes, özünde ownuk üýtgeşmeler we aňsat öwezini dolmak.Elbetde, kemeriň ömri demir enjamlardan has gysga bolmaly, şonuň üçin kemeri yzygiderli çalyşmaly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt ady Wagtlaýyn guşak
Gelip çykan ýurdy Hytaý
Bukja Çeri gaplamak, bitarap gaplamak ýa-da öz gaplamak
Kepillik 1 ýyl
MOQ 10 toplum
Arza Awtoulag bölekleri
Mysal tertibi goldaw
port Islendik Hytaý porty, wuhu ýa-da şanhaý iň gowusydyr
Üpjünçilik mümkinçiligi 30000 set / aý

Umumy ölçegler nukdaýnazaryndan, “Chery QQ” -ni şol bir derejeli modelleriň arasynda “agyr agram” hökmünde kabul edip bolar.Uzynlygy, ini we beýikligi degişlilikde 3550/1508 / 149-1 (mm) ýetýär, bu Sparkyň 3495/1495/1485 (mm) we Chang'an Alto-nyň 3300/1405/1440 (mm) derejesinden has ýokary. Lubaonyň 3588/1563/1533 (mm) -den ikinji.Netijede, bu kiçijik we uzyn görünýän awtoulag 1,8 metr ululykda oturýar, ýöne köp adam we depressiýa duýgusy ýok.

Chery QQ 1,1L we 0.8L hereketlendirijileri bilen enjamlaşdyrylandyr.1,1L süýşýän hereketlendiriji Dong'an-dan gelýär we iň ýokary kuwwat we tork degişlilikde 38.5kw / 5200rpm we 83nm / 3200rpm.Bu hereketlendiriji Lubaoda, adier we beýleki modellerde hem ulanylýar we tehnologiýa birneme kämildir.0.8L süýşüriji hereketlendiriji, Çeri AVL kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda işlenip düzülen 3 silindrli goşa kelleli 12 klapan hereketlendirijidir.Iň ýokary kuwwat we iň ýokary tork degişlilikde 38KW / 6000rpm we 70nm / 3500-4000rpm.Iki hereketlendirijiniň öz aýratynlyklary bar: 1.1L hereketlendirijisi pes tizlikli işleýişe we gowy siňdiriş sesine eýe we dört silindrli hereketlendiriji bolany üçin, birneme işleýär;0.8L hereketlendirijiniň iň ýokary güýji bilen 1,1L arasyndaky tapawut bary-ýogy 0,5 KW.“Chery QQ” diňe 5 tizlikli el bilen beriş bilen üpjün edilendir we çalşyk birneme ýumşakdyr.

Içki bezeg nukdaýnazaryndan, Chery QQ meşhur açyk reňkli içki bezegi kabul edýär.Şahsylaşdyrylan awtoulag üçin reňkli çaýylan syýa mata oturgyjy we PVX dolandyryş paneli, ýasama mahogany we deri oturgyçlaryndan has köp ýaşlary begendirip biler.Merkezi konsol henizem “Chery QQ” -niň tegelek ýaý modelleme stilini dowam etdirýär: tegelek hrom bezeg gurallary paneli, ýumurtga kondisioner rozetkasy we imitasiýa metal gapy gapdal elektrik ulagyň penjire bezegi paneli bu awtoulagyň moda we ýakymly atmosferasyny döretdi.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň